Miasto HEL

  Urząd Miasta
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz

Władze miasta
Urząd miasta
Sprawy gospodarcze
Ogłoszenia
Kontakt

Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

SPRAWY OBYWATELSKIE

Grażyna Muża
pok. 4
 058 677 72 55
 
Jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Do zadań jej należy:

- prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,
 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
    - rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń
     mających wpływ na stan cywilny osób,
    - sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg
     stanu cywilnego,
    - sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, 
- pełnienie obowiązków kierownika kancelarii tajnej,
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności
 i dokumentami stwierdzającymi tożsamość oraz postępowanie
 w sprawach związanych z:
    - wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach
     meldunkowych,
    - udzielaniem informacji adresowych,
    - sporządzaniem spisów wyborców,
    - przygotowaniem materiałów na potrzeby spisów
     statystycznych,
    - wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość.
- pobieranie opłaty miejscowej od osób i podmiotów, z którymi
 nie zawarto odrębnych umów,
- prowadzenie spraw wojskowych i obronnych, w szczególności:
    - przygotowanie ludności i mienia komunalnego
     na wypadek wojny,
    - współdziałanie z organami wojskowymi,
    - administracja rezerwami osobowymi, w tym rejestracja,
     pobór i ewidencja,
    - realizacja zadań Miasta związanych z powszechnym
     obowiązkiem obrony.


made by SEMWIT / StudioFX

© 2001 Urząd Miasta w Helu