Miasto HEL

  Urząd Miasta
Miasto Hel
Historia
Turystyka
Sport
Aktualności
Informator
Ratusz

Władze miasta
Urząd miasta
Sprawy gospodarcze
Ogłoszenia
Kontakt

Bezpieczeństwo
Galeria Zdjęć
Linki
Kontakt
Księga Gości

REFERAT ds. INWESTYCJI, BUDOWNICTWA,
GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zadań tego referatu należy:

- prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, a w szczególności
 dotyczących:
    - planowania i przygotowania inwestycji,
     - nadzoru i prawidłowości przebiegu realizacji,
     - zakończenia i rozliczenia końcowego zadań
- prowadzenie spraw związanych z organizowaniem postępowania
 przetargowego,
- prowadzenie spraw związanych z drogownictwem,
- koordynacja oraz nadzór nad jednostkami prowadzącymi
 zarząd i eksploatację mienia komunalnego w zakresie:
    - zaopatrzenia w wodę,
    - gospodarki ściekami,
    - gospodarki odpadami stałymi,
    - utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej
- prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem
 przestrzennym miasta,
- przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę,
- przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
 i zagospodarowania terenu,
- przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
- przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora,
- orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarkq gruntami
 i wywłaszczeniem nieruchomości, a w szczegóIności związanych z:
    - gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami
     i przeznaczonymi w planach zagospodarowania
     przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania,
     oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
     dzierżawę, najem, użyczenie i w zarzad,
    - ustalaniem wartości gruntów, ich cen i opłat
     za korzystanie z nich,
    - organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
    - nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji
     zadań Miasta,
    - komunalizacji gruntów,
    - prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
    - tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy.
    - prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii
     oraz gospodarki gruntami 
    - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
        - ustalania nazw ulic oraz numeracji nieruchomości,
        - dokonywanie podziałów i rozgraniczeń,
        - postępowania scaleniowego gruntów,
        - zlecanie, nadzorowanie i odbiór robot
         geodezyjnych i kartograficznych.


Zastępca Burmistrza

Jarosław Pałkowski
pok. 27
058 677 72 40
e-mail: palkski@poczta.wp.pl Zastępca Burmistrza sprawuje funkcję Burmistrza w razie jego nieobecności . Jest kierownikiem referatu ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki gruntami, geodezji i ochrony środowiska. Budownictwo, architektura i ochrona środowiska Katarzyna Pietkiewicz pok.24 058 677 72 49 Gospodarka gruntami i geodezja Jolanta Łuczaj pok.25 058 677 72 51

made by SEMWIT / StudioFX

© 2002 Urząd Miasta w Helu